do.good

Политика за защита и поверителност на личните данни

събирани и обработени от благотворителна фондация “Твори Добро” (Charitable foundation “Do good”)
Обща информация
В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на благотворителна помощ и дарителски услуги, Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО отговаря на всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.
В съответствие с правото на неприкосновеност на личността и в частност на личните данни и изискванията относно защита на данните, въведени с разпоредбите на Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО насочва своите усилия в посока защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица, с оглед на което приема настоящата политика за защита и поверителност на личните данни, събирани и обработвани от Фондацията.
Информация относно Администратора на лични данни
 1. Наименование Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Георги Кирков"16, ет. 2
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Бургас, ул. "Георги Кирков" 16, ет. 2
 4. Данни за кореспонденция: гр. Бургас, ул. "Георги Кирков" 16, ет. 2
 5. E-mail: dogoodeu@gmail.com
 6. Телефон.: +359 878675960
Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни
 1. Наименование: Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Георги Кирков"16, ет. 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. Бургас, ул. "Георги Кирков"16, ет. 2
 4. Телефон: +359 878675960
 5. Email: dogoodeu@gmail.com
Информация относно компетентния надзорен орган
 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

С настоящата Политика за защита и поверителностна личните данни Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО цели да информира физическите лица за:

— категориите данни, които се събират за тях;
— принципите на обработване на личните данни;
— целите на обработване на личните данни;
— срокът, за който се съхраняват данните;
— получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
— задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказа за предоставяне на данни;
— процедурата по даване и оттегляне на съгласие за обработка на данни;
— права във връзка с обработваните лични данни;
— процедурата относно упражняване правото на достъп на физическото лице до неговите данни.

Използвани термини и дефиниции
По смисъла на настоящата Политика:
1. «Лични данни» е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
2. «Обработване на лични данни» е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
3. «Регистър на лични данни» означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;
4. «Администратор на лични данни» означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
5. «Обработващ лични данни» означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
6. «Получател» означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не.
7. «Съгласие на субекта на данните» означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.
8. «Нарушение на сигурността на лични данни» означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
 1. Даряване за кампании;
 2. Регистрация и управление на личен профил;
 3. Създаване на кампания;
 4. Писане на коментари и съобщения.
 5. Предоставяне на конкретната услуга и/или сключване на конкретния договор за услуга;
 6. Сключване на трудов договор със служител, съгласно чл. 62, ал. 7 от Кодекса на труда и Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор.
Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО като администратор на лични данни, обработва следните категории лични данни:
 • Данни относно физическата идентичност — име, ЕГН, номер на лична карта, дата на издаване, адрес, телефон, адрес на електронна поща;
 • Данни относно икономическа идентичност — номер на банкова сметка;
 • Данни относно социална идентичност — образование, трудова дейност;
 • Данни относно здравния статус;
 • Данни относно семейното положение;
 • Данни относно съдебното минало на работниците/служителите.
Чл. 1. (1) Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО събира и обработва личните данни на Ползвателите на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на следното:
 • Изрично получено съгласие на Ползвателя на услугата;
 • Изпълнение на задълженията на Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО към Ползвателите по договорите за използване на услугите.
(2) С приемане на общите условия за ползване на услугата, предоставяна от Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО, Ползвателите изрично се съгласяват, че Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО има право да обработва личните им данни, предоставени при регистрацията за ползване на услугите.
(3) Чл. 2. (1) Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО събира и обработва личните данни, предоставени от Ползвателите целите на предоставяне на Услугите по договора с Ползвателите, включително за следните цели:
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • разрешаване на спорове между Ползвателя и трети лица;
(2) Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО следва следните принципи при обработката на личните данни на Ползвателите.
 • законност, добросъвестност и прозрачност на обработката;
 • точна определеност на целите на обработката, а именно: данните се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
 • пропорционалност на обработката на лични данни, а именно: обработват се само данни, които са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват (т. нар. «свеждане на данните до минимум»)
 • срочност — данните са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;
 • точност и актуалност
 • цялостност и поверителност — данните са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.
 • съгласие на Ползвателите за обработка на данните.

Чл. 3. Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО обработва личните данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващи данните, като определя целите и обемът на задълженията, възложени от администратора на обработващия данните, при наличие на релевантно правно основание. Обработващи от името на фондацията се явяват:
— Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО, чиито права и задължения, във връзка с обработването на лични данни на физически лица, са надлежно регламентирани във вътрешни актове на фондацията;
— трети лица, с които фондацията има договор във връзка с изпълнение на сключените договори за услуга или изпълнение на задълженията й като работодател по договорите с работници/служители.

Чл.4 (1)Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО не събира и не обработва лични данни, а Ползвателите не предоставят лични данни, които се отнасят за следното:
 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
(2) Ал.1 не се прилага в случаите по чл. 5, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни
Чл. 5. (1)Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в уебсайта на фондацията. След изтичането на този срок, Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
(2) Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРОили друго.
(3) Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване
Чл. 6. (1) Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Чл. 7. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.
(2) Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.
Право на достъп
Чл. 8. (1) Вие имате право да изискате и получите от Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване
Чл. 9. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО.

Право на изтриване («да бъдеш забравен»)
Чл. 10.(1) Вие имате правото да поискате от Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас с лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
 • (2) Сайтът на Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си на «забравяне», Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО.
(4) Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу сайта съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване
Чл. 11. Вие имате право да изискате от Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО имат преимущество пред Вашите интереси.
Право на преносимост
Чл. 12. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО, директно през Вашия профил или с искане по имейл.
(2) Вие можете да поискате от Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация
Чл. 13. Вие можете да поискате от Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение
Чл. 14. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 15. (1) Ако Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Сайтът на Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО не е длъжен да Ви уведомява, ако:
 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Настоящата Политика за защита и поверителност на личните данни е приета и утвърдена със Заповед на Председателя на Благотворителна фондация ТВОРИ ДОБРО и влиза в сила от ____._______.202____ г.
Тази политика е осъвременена за последен път на 15.04.2022 г.
Ⓒ 2021 Благотворителна фондация
“Твори Добро”
БФ “ТВОРИ ДОБРО”
България
Област: Бургас, Община: Бургас
Населено място: гр. Бургас, п.к. 8000
ул. Георги Кирков № 16, ет. 2

+359 878 675 960